KÖZÉRDEKŰ ADATOK (2017) - ARCHÍV

A 2011. évi CXII. Tv. melléklete szerint az Intézmény kötelezően közzéteendő közérdekű adatai.
Az adatok feltöltése folyamatban...

[ - Intézményünk korábban publikált adataihoz kérem kattintson ide - ]

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Sorszámcsökkenő sorrend Adat megnevezése Adat(ok) Dokumentumok Post date
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségek

péntek, 2017, április 28 - 12:06
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon Organogram32.5 KB
péntek, 2017, április 28 - 12:07
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
CsatolmányMéret
Fájl Elérhetőségek18.3 KB
péntek, 2017, április 28 - 12:09
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati vezető neve: Rábavölgyi Hilda
Tel.: 06-93-502-092, Fax: 06-93-502-064, E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
Ügyfélfogadás időpontja: munkanapokon 08 – 16 óra között
Ügyfélfogadás helye: Kanizsai Dorottya Kórház, Igazgatás épület, Titkárság

péntek, 2017, április 28 - 13:15
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
CsatolmányMéret
Fájl Felügyelő Tanács11.75 KB
péntek, 2017, április 28 - 13:15
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
aeek@aeek.hu
http://www.aeek.hu

péntek, 2017, április 28 - 13:15
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs

péntek, 2017, április 28 - 13:16
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs

péntek, 2017, április 28 - 13:16
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs

péntek, 2017, április 28 - 13:16
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs

péntek, 2017, április 28 - 13:17
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
aeek@aeek.hu
http://www.aeek.hu

péntek, 2017, április 28 - 13:17
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Sorszámcsökkenő sorrend Adat megnevezése Adat(ok) Dokumentumok Post date
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

TÁJÉKOZTATÓK

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon AVSZ.pdf.doc124 KB
PDF icon SZMSZ.pdf227.23 KB
Microsoft Office document icon Jogszabályok74.5 KB
péntek, 2017, április 28 - 13:17
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven péntek, 2017, április 28 - 14:50
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről péntek, 2017, április 28 - 14:51
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

péntek, 2017, április 28 - 14:51
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon Adatforrások7.5 KB
péntek, 2017, április 28 - 14:56
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs

péntek, 2017, április 28 - 14:56
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

HÍREK
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
SAJTÓHÍREK

péntek, 2017, április 28 - 14:57
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk péntek, 2017, április 28 - 14:57
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai péntek, 2017, április 28 - 14:59
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Intézeti adatvédelmi felelős: Bognár Csaba

CsatolmányMéret
PDF icon SZ-NK-29 1.47 MB
péntek, 2017, április 28 - 15:00
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk péntek, 2017, április 28 - 15:00
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai péntek, 2017, április 28 - 15:01
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

NINCS

péntek, 2017, április 28 - 15:02
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek péntek, 2017, április 28 - 15:02
18. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma péntek, 2017, április 28 - 15:03
19. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata péntek, 2017, április 28 - 15:03
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke péntek, 2017, április 28 - 15:04
21. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
CsatolmányMéret
Fájl Tájékoztatás8.82 KB
péntek, 2017, április 28 - 15:04
22. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

NINCS

péntek, 2017, április 28 - 15:05
III. Gazdálkodási adatok
Sorszámcsökkenő sorrend Adat megnevezése Adat(ok) Dokumentumok Post date
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója péntek, 2017, április 28 - 15:09
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke
CsatolmányMéret
PDF icon Létszám és bér2.75 MB
péntek, 2017, április 28 - 15:10
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond péntek, 2017, április 28 - 15:11
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani péntek, 2017, április 28 - 15:11
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) péntek, 2017, április 28 - 15:12
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések péntek, 2017, április 28 - 15:13
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

PÁLYÁZATOK

péntek, 2017, április 28 - 15:13
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

KÖZBESZERZÉSEK
KÖZBESZ_2016
KÖZBESZ_2017
BUFE_2016_2017
BUFE_2015

péntek, 2017, április 28 - 15:14